ZAKRES USŁUG

Kancelaria adwokacka oferuje udzielanie porad prawnych, opracowywanie wszelkiego rodzaju pism procesowych, sporządzanie analizy umów, opinii prawnych, jak również prowadzenie spraw i reprezentowanie Klienta przed sądami oraz urzędami.

Kancelaria adwokacka oferuje pomoc w szczególności w zakresie następujących kategorii spraw:

prawo cywilne

(w tym np.: dochodzenie roszczeń, o ochronę dóbr osobistych, sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie, zobowiązania wynikające z umów, prawo własności – nabycie i ochrona, najem, wezwania do zapłaty),

prawo karne

(w tym np.: obrona oskarżonego w toku postępowania karnego na etapie sądowym, udział w postępowaniu przygotowawczym, reprezentacja oskarżyciela posiłkowego, reprezentacja osób pokrzywdzonych, udział w sprawach o wykroczenia),

prawo rodzinne

(w tym np.: sprawy o rozwód, separację, podział majątku, ustanowienie rozdzielności majątkowej, sprawy z zakresu wykonywania władzy rodzicielskiej, kontaktów z dzieckiem, alimentów, przysposobienia, uznania/zaprzeczenia ojcostwa),

prawo spadkowe

(w tym np.: sprawy z zakresu dziedziczenia testamentowego, ustawowego, stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku i zniesienie współwłasności, o zachowek, uchylenie lub zmianę stwierdzenia nabycia spadku),

prawo administracyjne

(w tym np.: sporządzanie odwołań oraz skarg od decyzji administracyjnych, wznowienie postępowania administracyjnego),

prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

(w tym np.: reprezentacja w sprawach sądowych pracowników, sprawy o mobbing, o przywrócenie na stanowisko, o wypłatę należnego wynagrodzenia, sprawy o odszkodowanie po niesłusznym zwolnieniu, przywrócenie do pracy),

prawo gospodarcze

(w tym np.: bieżąca obsługa prawna podmiotu gospodarczego, opiniowanie prawne umów handlowych i innych działań podmiotu gospodarczego),